Naturligt Kreativ Webbyrå

Allmänna Villkor

1. Allmänt
1.1 Leverantören av Naturligt Kreativ och de tjänster som tillhandahålls på www.naturligtkreativ.se är Fridas Naturligt Kreativ (nedan kallat NK). Dessa villkor reglerar avtalsförhållanden mellan NK och beställaren, nedan kallad kunden, vad gäller rätten till att nyttja webblösning och andra tjänster/produkter/funktioner som kunden beställt och som tillhandahålls av NK under varumärket Naturligt Kreativ, nedan kallat NK. Tjänster, produkter och funktioner specificeras på www.naturligtkreativ.se.

1.2 Dessa allmänna villkor utgör en del av avtalet mellan kunden och NK vid kundens utnyttjande av produkter och tjänster. Avtal ska anses ingått när kunden har beställt en produkt eller tjänst och NK har bekräftat beställningen.

1.3 Underåriga har ej rätt att ingå avtal med NK utan förmyndarens godkännande.

2. Tjänsten
2.1 De tjänster som kunden nyttjar, dvs. omfattas av avtalet, framgår av offert och/eller orderbekräftelse. Kunden svarar själv för den utrustning som behövs för att ansluta till och använda den färdiga produkten, exempelvis internetuppkoppling och/eller hårdvara. Kunden ansvarar själv för att skicka eventuella filer till tryckeriet och liknande om inte annat avtalas.

2.2 Efter levererad produkt innehar kunden full äganderätt till webbplatsen och/eller annan beställd produkt och kan ändra i denna efter önskemål.

2.3 NK ansvarar inte under några omständigheter för fel, brister, skador eller andra ofullkomligheter som beror på kunden eller kundens ändringar, anpassningar eller omarbetningar av den levererade produkten/tjänsten.

3. Betalning
3.1 NK och kunden kommer skriftligen överens om riktlinjer och önskemål vid utformning av en produkt/tjänst. Dessa riktlinjer och önskemål blir sedan grunden till prisberäkning och tidsberäkning i offerten. I offerten anges ett fast pris beräknat på de riktlinjer och önskemål som utformats. Alla förändringar/tillägg i produkten/tjänsten under arbetets gång och/eller efter uppvisande/färdigställande av produkt/tjänst utifrån givna riktlinjer och önskemål debiteras löpande utöver de fasta prisuppgifterna i offerten.

3.2 Betalning av fasta priser i offerten sker efter färdigställande av produkt efter de givna riktlinjerna/önskemålen. Alla förändringar/tillägg faktureras månadsvis i efterskott. Minsta debitering för rörlig kostnad är motsvarande priset för en timmes arbetstid oavsett förändringens/tilläggets storlek. Denna timkostnad specificeras i offerten. Betalningsvillkor är 14 dagar från fakturadatum.

3.3 Om kunden inte betalar i rätt tid förbehåller sig NK rätten att stänga kundens tillgång till den beställda produkten/tjänsten. Avgift för produkten/tjänsten utgår dock trots spärrad tillgång till produkten/tjänsten. Vid försenad betalning har NK rätt att ta ut påminnelseavgift och inkassoavgift, samt kräva dröjsmålsränta enligt lag.

4. Prishöjning
NK har rätt att ändra priset i förhållande till den ursprungliga offerten för tjänster med rörliga kostnader som debiteras månadsvis i efterhand. Prisförändringar ska meddelas kund skriftligen tre månader före höjning.

5. Behandling av och tillgång till data
Kunden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som kunden lagrar i produkten/tjänsten. NK bearbetar endast kundens data efter anvisningar från kund och bearbetar inte sådana data för egna, ej relevanta syften. Om NK behandlar personuppgifter vid tillhandahållandet av tjänsten för vilka kunden är att anse som personuppgiftsansvarig ska NK anses som personuppgiftsbiträdande. NK är bundna av sekretess avseende all information som erhålls om kunden och NK får inte lämna ut sådan information till tredje part.

6. NK ansvarar för
6.1 NK ansvarar för att leverera en fungerande produkt/tjänst. Detta innebär att produkten/tjänsten vid färdigställande och överlåtande ska fungera tekniskt utan fel.

6.2 NK ansvarar inte för skador som orsakas av tekniska fel eller brister, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet till produkten/tjänsten eller liknande omständigheter eller händelser hos annan än NK. Då produkten/tjänsten i många fall är avhängigt att internet fungerar normalt är kunden införstådd med att avbrott, fördröjningar, buggar och liknande hinder på internet inte utgör fel i tjänsten.

6.3 NK ansvarar inte för det fall obehörig intrång i produkten/tjänsten orsakar förstörelse eller förvanskning av data eller information.

6.4 NK ansvarar inte i något fall för indirekta skador eller följdskador såsom verksamhetsavbrott, utebliven vinst eller förlust av data.

7. Kundens ansvar
7.1 Kunden ansvarar för att anmäla samtliga buggar och fel i produkten/tjänsten till NK utan oskäligt dröjsmål efter färdigställd och levererad produkt. Om kunden inte har reklamerat mot något fel inom 3 månader från installation av produkt/tjänst förlorar kunden sin rätt att påtala fel som fanns vid leverans.

7.2 Kunden förbinder sig att följa svensk och internationell lag vid användande av produkten/tjänsten, detta gäller även länkade objekt som strider mot dessa. Detta innebär exempelvis att kunden ansvarar för att all information denne publicerar på dina hemsidor eller sida kataloger via produkten/tjänsten inte strider mot lämplig lag. Kunden garanterar att kundens användande av produkten/tjänsten varken direkt eller indirekt innebär intrång i tredje mans immateriella rättigheter. Kunden ska hålla NK skadelös mot alla anspråk som tredje part gör gällande mot NK och skador som NK lider på grund av kundens användning av produkt/tjänst.

7.3 Kunden ansvarar för sin användning av produkten/tjänsten, exempelvis korrespondens via e-post etc. Spam leder ovillkorligen till avstängning. Definitionen av span är e-postmeddelanden som vid upprepande tillfällen skickas ut i stort antal till enskilda användare som aldrig har varit i kontakt med avsändaren eller som har avböjd sådan kommunikation.

7.4 Kunden äger rätt till att till annan delegera drift av layout, uppdatering och liknande efter levererad produkt/tjänst. Detta begränsar dock ej kundens ansvar enligt detta avtal.

7.5 I de fall NK skriver juridiska texter, exempelvis villkor, ansvarar kunden själv för att kontrollera textens juridiska giltighet med jurist. NK hålls inte ansvariga för eventuella brister/oklarheter i dessa texter.

8. Olämplig användning
Om NK, eller dess kunder, på grund av kundens nyttjande av produkten/tjänsten, förekommer i sammanhang som negativt kan påverka NKs varumärke eller rykte, förbehåller sig NK rätten att avstänga kunden helt eller delvis från fortsatt bruk av tjänsten.

9. Avtalstid och uppsägning
9.1 Avtalet gäller från godkännande av offerten. offertens giltighetstid står specificerad i offerten. Produkten/tjänsten anses installerat när NK har levererat inloggningsuppgifter och adress till kunden alt. Levererat en fil för tryck/webb. oftast sker detta via mail.

9.2 Leveranstid av produkter/tjänster i offerter är riktlinjer och cirkatider om inte annat specificeras.

9.3 Till undvikande av missförstånd anges att avtalstiden inte är beroende av när kunden själv väljer att nyttja produkten/tjänsten.

9.4 NK har rätt att säga upp avtalet under avtalstiden med omedelbar verkan om kunden har brutit mot någon bestämmelse i avtalet som är av väsentlig betydelse för NK. brott mot § 7 samt utebliven betalning av faktura hänförlig till detta avtal eller till andra tjänster som NK tillhandahåller kunden och som är relaterade till produkten/tjänsten ska alltid anses utgöra ett avtalsbrott av väsentlig betydelse.

10. Force Majeure
NK ska vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet – såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport – eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som NK skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder NK inte heller kunnat undvika eller övervinna.

11. Överlåtelse av avtal
Kunden får överlåta avtalet först efter NK skriftliga medgivande.

12. Ändringar i avtalet
NK har rätt att göra ändringar och tillägg till avtalet. Sådana ändringar på fasta kostnader ska meddelas kunden senast 30 dagar innan ikraftträdandet. Rörliga kostnader berörs inte och debiteras löpande i efterhand. Om ändringarna på fasta kostnader är till nackdel för kunden har kunden rätt att säga upp avtalet med verkan från när de nya ändringarna träder ikraft , dock endast under förutsättning att kunden skriftligen meddelar NK härom senast innan dag då ändringarna träder i kraft.

13. Marknadsföring
Om inte annat har avtalats har NK i sin marknadsföring eller i andra sammanhang rätt att ange att NK tillhandahållit produkten/tjänsten till kunden.

Scroll to Top